Tadashi Kawamata


6th Kitakyushu Biennale + kawamata coal mine tagawa Joint Project
"Boat Project"
Tagawa - Akaike - Nogata -Koyanose - Mizumaki - Orio - Dokai Bay - Wakamatsu Harbour
Progress: October 2000 - March 2001
Boat Project: 25 - 31 March 2001
photos: Shin-ichi Hanada

copyright tadashi kawamata

close